• 紺碧の艦隊 第30 31 32話 - Konpeki No Kantai E 30 31 32
  • 紺碧の艦隊 第1 2 3話 - Konpeki No Kantai E 1 2 3
  • 紺碧の艦隊 第1 2 3 4話 - Konpeki No Kantai E 1 2 3 4
  • 紺碧の艦隊 第4 5 6話 - Konpeki No Kantai E 4 5 6
  • 紺碧の艦隊 第13 14 15 16話 - Konpeki No Kantai E 13 14 15 16
  • 紺碧の艦隊 第5 6 7 8話 - Konpeki No Kantai E 5 6 7 8
  • 紺碧の艦隊 第19 20 21話 - Konpeki No Kantai E 19 20 21